Kancelaria

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławiu Krzyków Marek Paszek - zapraszam.

Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje o kancelarii komornika, informacje o właściwości terytorialnej oraz wzory wniosków egzekucyjnych.

UWAGA!
Od dnia 1 MAJA 2020 zmiana adresu kancelarii! Nowy adres: ul. Brzozowa 38/1U, 52-200 Wysoka
adres do 30-04-2020r.:
ul. Racławicka 15-19/108
53-149 Wrocław

pon., śr., czw. - 7:30-15.30
wtorek - 7:30 -17.00
piątek - 7:30 -14.00

Komornik przyjmuje osobiście
we wtorki od 9.30 do 17.00.

+48 71 307 35 10
+48 574 149 175

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 
62 1600 1462 1819 4762 7000 0001
BGŻBNP  Centrum Rozliczeniowe nr 1

62 1600 1462 1819 4762 7000 0001


podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy (KM,KMS, KMP).

Kancelaria jest przystosowana do składania wniosków elektronicznych poprzez portal E-Sąd (EPU), posiada elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)ZUSPESEL 

a także systemu Ognivo, dzięki któremu można szybko ustalić rachunki bankowe dłużników.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w który stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. www.e-sad.gov.pl
 

Baza danych PESEL
 
Dostęp do elektronicznej bazy PESEL eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjnie wysyłane odpowiedzi dotyczącej adresu zameldowania lub numeru PESEL. Kancelaria posiada dostęp do bazy PESEL, co umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych danych.

E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS
 
Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 
System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą elektroniczną.

System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika 

Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza Kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach. www.kir.com.pl.

Podstawowe zadania kancelarii:

• Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

• Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi   przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.