Image

"Pacta sunt servanda"

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wierzyciel ma prawo wyboru komornika:
- w sprawach o wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
- wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji o składnikach majątku dłużnika, zgodnie z art. 801 (2) k.p.c. może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 771).tel. do kancelarii +48 71 307 35 10


tel. kom do kancelarii +48 574 149 175Profil ePUAP: /Komornik-Paszek/domyslna
https://epuap.gov.pl/

Wpłaty prosimy kierować na konto BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
62 1600 1462 1819 4762 7000 0001

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
  • Katastru Miejskiego Wrocławia
  • systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dłużników
  • Rejestru Zastawów